Regia Stripemania Colour 6368Regia Stripemania Colour 6368